HEATING ELEMENT

1200

1000 watts, 220V/50Hz.
2000 watts, 220V/50Hz.
1000 watts, 110V/50Hz.
2000 watts, 110V/50Hz.

Description

Power 1000 watts, 220V/50Hz.
2000 watts, 220V/50Hz.
1000 watts, 110V/50Hz.
2000 watts, 110V/50Hz.